Jdi na obsah Jdi na menu

OZV o odpadech č. 2/2017

5. 4. 2017

OBEC Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice, IČ:00509175

tel.: 606637030, 602 327 372, e-mail: sudomer@tiscali.cz, datová schránka - ID: aaddbh

ZASTUPITELSTVO OBCE

 

Obecně závazná vyhláška

obce Sudoměř

č. 2/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Sudoměř se na svém zasedání dne 30.2.2017 usnesením č. 10/2/2017 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Sudoměř zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů[1] (dále jen „poplatek“).
 2. Správu poplatku vykonává Obecní úřad Sudoměř (dále jen „správce poplatku“)[2].

 

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit[3] vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti (včetně skutečností rozhodných pro osvobození od poplatku) do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 2. V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje podle zvláštního zákona2. Poplatník, který je vlastníkem stavby, která je určena k individuální rekreaci, nebo rodinného domu na území obce, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; pokud stavba nebo dům není takto označen, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba či dům umístěn. Poplatník, který je vlastníkem bytu na území obce, v němž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční stavby (domu), ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění bytu ve stavbě (domu), pokud nejsou byty očíslovány; pokud stavba (dům) není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba (dům) umístěna.
 3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí ročně pro:

 

A.

fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt

550,-Kč

B.

fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů

550,-Kč

C.

fyzickou osobu, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců

550,-Kč

D.

fyzickou osobu, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

550,-Kč

 

Poplatek je tvořen:

 1. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 5) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 0,-Kč
 2. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 5) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 550,-Kč.
 1. Sazba poplatku činí ročně pro:

A.

fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

800,-Kč

B.

fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

800,-Kč

 

Poplatek je tvořen:

 1. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 5) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,-Kč
 2. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 5) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 550,-Kč.
 1. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je stanoveno v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 5

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku jsou nad rámec zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů[4], osvobozeni poplatníci:
  1. cizinci, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území obce Sudoměř povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, avšak na území obce Sudoměř se prokazatelně dlouhodobě (více jak 300 dnů v kalendářním roce) nezdržují
  2. kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území obce Sudoměř, avšak v obci Sudoměř se prokazatelně dlouhodobě (více jak 300 dnů v kalendářním roce) nezdržují
  3. kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně - na Obecním úřadě Sudoměř, avšak na území obce Sudoměř se prokazatelně dlouhodobě (více jak 300 dnů v kalendářním roce) nezdržují.
 2. Úleva na poplatku se poskytuje ve výši 150,-Kč/rok poplatníkům starším 63 let, včetně roku, ve kterém dovrší tohoto věku.

 

Čl. 6

Přechodná ustanovení

 1. Pro poplatkovou povinnost a práva a povinnosti s ní související, vzniklou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije obecně závazná vyhláška uvedená v ust. Čl. 7 této vyhlášky.
 2. Místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 uhrazené podle obecně závazné vyhlášky uvedené v ust. Čl. 7 této vyhlášky, se považují za poplatky uhrazené podle této vyhlášky.

 

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Sudoměř č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

                       

       __________________                                                                __________________

           MVDr. Jiří Dvořák                                                                             Jan Kroupa

              místostarosta                                                                                     starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce Obecního úřadu Sudoměř.

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Sudoměř č. 2/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

Rozúčtování nákladů obce Sudoměř na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2016

 

Náklady obce Sudoměř za rok 2016 na odpadové hospodářství obce (náklady spojené s likvidací veškerého komunálního odpadu a dalšího odpadu vznikajícího na území obce):            

120 983,-Kč

 

 

Náklady obce Sudoměř za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vznikajícího na území obce:                                                                                                      

94 799,-Kč

 

 

Počet poplatníků poplatku za komunální odpad:

 1. fyzické osoby hlášené v obci k trvalému pobytu                                                98
 2. fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
  na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný
  pobyt na dobu delší než 90 dnů, fyzické osoby, které podle zákona
  upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na
  území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, fyzické
  osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
  upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
  dočasnou ochranu cizinců                                                                                              3
 3. fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
  rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
  žádná fyzická osoba (uveden počet těchto staveb)                                             
  10

----------------                                                                                                      ------------------------

celkem                                                                                                                                 111

 

 

 

Náklady obce Sudoměř na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2016 na poplatníka činí: 854,-Kč

 

 

Z této částky je stanovena část poplatku za komunální odpad dle ust. Čl. 3 odst. (1) písm. b) a odst. (2) písm. b) obecně závazné vyhlášky ve výši 550,-Kč.

 

 

[1] § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

[2] § 14 odst. 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

[3] § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

[4] ust. § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů