Jdi na obsah Jdi na menu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,

5. 4. 2017

OBEC Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice, IČ:00509175

tel.: 606637030, 602 327 372, e-mail: sudomer@tiscali.cz, datová schránka - ID: aaddbh

 

ZASTUPITELSTVO OBCE

 

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2017,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sudoměř.

 

Zastupitelstvo obce Sudoměř se na svém zasedání dne 30.2.2017  usnesením č.10/2/2017 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sudoměř, včetně nakládání se stavebním odpadem.[1]

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na:
 1. papír,
 2. plast (včetně PET lahví a nápojových kartonů),
 3. sklo,
 4. kovy,
 5. biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
 6.    nebezpečné složky komunálního odpadu,
 7. objemný odpad,
 8. směsný odpad.
 1. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
  odst. 1 písm. a) až g).
 2. Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je odpad, který neobsahuje ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu, nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.[2]
 3. Biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu je zejména:
 1. odpad z údržby zeleně a zahrad, vhodný ke kompostování, listí, tráva,  zbytky rostlin, piliny, hobliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce, atd
 2. odpad z domácností kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích, ve sběrném dvoře. Seznam těchto stanovišť vede obecní úřad.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny nebo označeny příslušnými nápisy:
 1. biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu - kontejner s nápisem „bioodpad“,
 2. papír a lepenka - kontejner modré barvy nebo kontejner s nápisem „papír a lepenka“,
 3. plasty a nápojové kartony - kontejner žluté barvy nebo kontejner s nápisem „plasty a nápojové kartony“,
 4. sklo barevné – kontejner zelené barvy nebo kontejner s nápisem „sklo barevné“,

e)    sklo bílé – kontejner bílé barvy nebo kontejner s nápisem „sklo bílé“,

f)     kov – kontejner s nápisem „kov“

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 2. V případě, že není možno biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu přednostně využít na vlastním pozemku zejména ke kompostování, odkládá se do silážní jámy na pozemku pana Petříka.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů[3] je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášeném stanovišti do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených, nebo přímo do sběrného vozu. Informace o sběru budou zveřejňovány  místním tiskem rozhlasem a na webových stránkách obce.
 2. Drobné elektrospotřebiče, použité přenosné baterie a akumulátory pocházející z domácnosti (knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie, 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie apod.) se odevzdávají při svozu nebezpečného odpadu, nebo ve sběrném dvoře. Případně při jarní akci SDH Sudoměř, kdy hasiči odvoz zajistí.
 3. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4 této vyhlášky.

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány místním rozhlasem a na webových stránkách obce.
 1. Shromažďování objemného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4 této vyhlášky.

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
 1. typizované sběrné nádoby popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.  

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sudoměř, včetně nakládání se stavebním odpadem, ze dne 1. 1. 2015.

 

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

    …………………………..                                                                …………………………

MVDr. Jiří Dvořák                                                                                  Jan Kroupa

místostarosta                                                                                            starosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: .……………………………....    

 

[1] Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

[2] Ustanovení § 2 odst. 3 Vyhláška 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

 

[3] Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)